Verminderen antibioticumgebruik

De varkenssector heeft met succes het gebruik van antibiotica verminderd (in 2017 minus 60% t.o.v. 2009) en het gebruik van humaan kwetsbare middelen in de varkenshouderij uitgebannen. 

Belangrijke pijlers voor dit succes zijn:

  • draagvlak voor het beleid
  • het werken met doelvoorschriften en
  • samenwerking in de gehele keten.

De sector wil ambitieus verder met als doel resistentie tot een minimum te beperken, zonder gezondheid en welzijn van de dieren te kort te doen.

In het antibioticadossier zijn flinke stappen voorwaarts gezet door middel van een methode waarbij antibioticagebruik gescoord wordt en waarbij bedrijven zich kunnen vergelijken met collega’s. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de kritische succesfactoren op gebied van antibioticumgebruik. Door het delen van kennis en data hebben veel bedrijven grote stappen gemaakt. De aandacht gaat nu vooral uit naar die bedrijven waarbij het niet lukt om tot verdere verbetering te komen. Deze bedrijven worden door middel van coaching begeleid om met dierenarts en voeradviseur verbetering door te voeren.

De sector werkt komende periode aan de ontwikkeling van een diergezondheidsladder. Bedrijven die structureel goed op de gezondheid scoren, komen op een hogere trede, waardoor effecten van hun inspanningen ook zichtbaar worden.