Onderzoek optimale toomgrootte gestart

Publicatiedatum: 09-04-2018

Wageningen UR is gestart met onderzoek naar optimale toomgrootte. Er is behoefte aan inzicht in de economisch optimale toomgrootte van zeugen. Het economisch optimum zal tussen bedrijven verschillen door verschillen in o.a. productiviteit, prijsniveau, toegerekende kosten, soorten en type huisvesting en de beschikbaarheid en prijs van arbeid. Er wordt breder gekeken dan alleen naar het aantal grootgebrachte biggen.

Er worden een aantal scenario’s/bedrijfssituaties doorgerekend, die samen inzicht geven in het economisch optimum onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Ook de internationale markt en context wordt hierin meegenomen.

Enquête op varkensbedrijven

Binnen het project Bigvitaliteit is een enquête ontwikkeld. Deze enquête wordt begin 2017 op 100 bedrijven afgenomen. Hierbij wordt samengewerkt met dierenartsen. De enquête richt zich op het bedrijf in de breedste zin van het woord. Het doel is 100 bedrijven te scoren om verschillende aspecten die een relatie hebben met biggenuitval.

De resultaten zullen worden verwerkt tot een rapportage alsmede een checklist. Deze checklist wordt vervolgens door erfbetreders ingezet om, samen met varkenshouder en deskundigen, te komen tot verbeteringen die leiden tot vitalere biggen.

Overige berichten

Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Aandacht voor risico's stof in stal
Luzerne als hokverrijking
Hokverrijking voor varkens kan beter
Ervaringen met pijnbestrijding na castratie biggen
Antibioticumgebruik in de varkenshouderij daalt
Bigvitaliteit blijft belangrijk speerpunt
Het beste speelmateriaal voor varkens