Gebruik antibiotica laag en opnieuw gedaald

Publicatiedatum: 15-06-2020

Het antibioticumgebruik in de varkenshouderij is in 2019 opnieuw gedaald. Dat meldt de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). Hiermee komt de totale daling uit op 61 procent sinds referentiejaar 2009.
 
 

De SDa noemt het gebruik in de varkenssector laag. In 2019 werd een daling bereikt van 8,2 procent, ten opzicht van het jaar ervoor. Deze daling is met name gerealiseerd bij de speenbiggen. De POV is trots op dit goede resultaat dat varkenshouders samen met hun adviseurs hebben bereikt.

Benchmarkwaarden
Er is dit jaar voor het eerst gerekend met de nieuwe SDa-benchmarkwaarden. Er worden twee categorieën benchmarkwaarden onderscheiden:

  • benchmarkwaarden die aanvaardbaar gebruik weergeven (de verwachting is dat deze in de komende jaren niet meer zullen wijzigen); 
  • voorlopige benchmarkwaarden (die in de komende jaren nog aangepast kunnen worden).

Voor de varkenshouderij zijn aanvaardbare benchmarkwaarden afgegeven voor zeugen/biggen en voor vleesvarkens. De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden.
Voor speenbiggen is een voorlopige benchmarkwaarde afgegeven. In de nieuwe systematiek wordt nog maar één benchmarkwaarde vastgesteld: onder deze waarde zitten bedrijven in het ‘groen’ en boven deze waarde in het ‘rood’.
In 2019 heeft POV ervoor gepleit de nieuwe benchmarkwaarden gefaseerd in te voeren. Hier is door het ministerie van LNV gehoor aan gegeven, wat heeft geleid tot de planning zoals weergegeven in de tabel. Hieruit blijkt dat de ‘stoplichtsystematiek’ voor zeugen/biggen en vleesvarkens t/m 2020 wordt gehandhaafd.

Jaar

Signaleringwaarde (oranje)

Actiewaarde (rood)

2020

7

10

2021

-

7

2022

-

5

Ook voor speenbiggen is het voorstel om het stoplichtmodel in stand te houden. De SDa heeft een voorlopige benchmarkwaarde van 20 DDD vastgesteld (ongewijzigd ten opzichte van 2019) en nog niet over een fasering of een aanvaardbare (eind)waarde gesproken. In 2020 zal worden vastgehouden aan een signaleringswaarde van 20 DDD en een actiewaarde van 40 DDD. Vanaf 2021 zal de actiewaarde naar beneden worden bijgesteld.
 
Toewerken naar ‘aanvaardbaar gebruik’
Voor de varkenshouderij wordt verdere verlaging van het antibioticumgebruik gestimuleerd, middels:

  1. Intensiveren van het beleid gericht op gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement.
  2. Afronden en invoeren van een plan van aanpak voor (structureel) rode bedrijven.

Een groot deel van de varkensbedrijven (zo’n 75%) heeft al een DDD onder de door de SDa vastgestelde benchmarkwaarde, de zogenaamde groene bedrijven. Daarom wordt nu gewerkt aan een plan dat specifiek gericht is op het verder verminderen van het antibioticumgebruik op rode bedrijven. Later dit jaar volgt hierover meer informatie.

  1. Inventariseren colistinegebruik.

Het colistinegebruik in de varkenshouderij is in 2019 toegenomen. Het gebruik is nog steeds ruim lager dan de laagste Europese benchmarkwaarde. Omdat colistine een ‘last resort middel’ bij mensen is, zal het colistinegebruik beter in kaart worden gebracht.

Overige berichten

Stappenplan minder antibiotica
Voeding draagt bij aan bigvitaliteit
Coaching bij nog verder terugbrengen antibioticagebruik
Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar
POV lanceert ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ tegen hittestress op warme dagen
Wees goed voorbereid op hitte!
Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Aandacht voor risico's stof in stal